Organizacja i stan etatowy straży miejskiej

Dodał Administrator 14 luty, 2012  • 

Straż Miejska została powołana zarządzeniem Burmistrza z 12 marca 1991 roku, jako jednostka organizacyjna gminy.
Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 14 osób w tym:

 • Komendant Sławomir Majewski na stanowisku od 1993r, wykształcenie wyższe, z zawodu nauczyciel,
 • 1 osoba wykonująca prace księgowe, kadrowe i kancelaryjne w godz. od 8.00 do 16.00,
 • 1 osoba wykonująca prace związane z obróbką dokumentacji dotyczącej fotoradaru w godz. od 8.00 do 16.00,
 • pozostałe 11 osób pracuje w systemie dwuzmianowym:
  I zmiana od 8.00 do 20.00
  II zmiana od 20.00 do 8.00
  Pięć patroli prewencyjnych, w systemie ciągłym, całodobowym umożliwia całodobowe podejmowanie interwencji i przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców, oraz usprawnia kontrolę zabezpieczeń budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz budynków szkół, w których zainstalowane są systemy alarmowe.

Siedziba Straży Miejskiej znajduje się przy ul. Armii Krajowej 5 (obok Ratusza).
Wszelkie sprawy można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:
48 664–33- 88 czynny w godz. 8.00 – 15.00
603-171–148 czynny całą dobę.

Zakres obowiązków

Dodał Administrator 14 luty, 2012  • 

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz regulaminem pracy straż miejska jest formacją umundurowaną utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Terenem działania straży miejskiej w Grójcu jest obszar gminy i miasta Grójec. Funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe.
Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • Ochrona porządku w miejscach publicznych,
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,
 • Egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków odśnieżania oraz utrzymania porządku , czystości i estetycznego wyglądu budynków komunalnych i spółdzielczych, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych oraz nieruchomości wspólnych,
 • Przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu,
 • Podejmowanie działań dla zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich, przestrzegania porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla mieszkańców,
 • Kontrola oznakowania i oświetlenia ulic,
 • Sprawdzanie i egzekwowanie prawidłowości , czytelności oraz estetyki tablic z nazwami ulic oraz numeracji porządkowej posesji.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń oraz funkcjonowania reklam świetlnych.
 • Egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów.
 • Ustalanie właścicieli i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodów.
 • Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk niszczenia zieleni miejskiej , obiektów przyrodniczych , kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczanie wód.
 • Niedopuszczanie do biwakowania w miejscach niedozwolonych.
 • Egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i handlu okrężnego.
 • Przeciwdziałanie i likwidacja handlu w miejscach niedozwolonych.
 • Udział w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne oraz masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego.
 • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia do czasu przybycia właściwych służb.
 • Współuczestnictwo w działaniach zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków zbiorowych, katastrof i innych zagrożeń.
 • Dowożenie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź porządkowi publicznemu, a w inny sposób nie można uniknąć tych zagrożeń.
 • Udzielanie w uzasadnionych przypadkach asysty pracownikom administracji samorządowej wykonującym czynności służbowe.

Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o :

 • Zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej , energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń.
 • Osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przed – medycznej w zakresie odpowiednim do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym właściwych służb.
 • Przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do kompetencji Straży- organów Policji.
 • Przypadkach samowoli budowlanej – właściwych instytucji.
 • Innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia – właściwych instytucji