Organizacja i stan etatowy straży miejskiej

Dodał Administrator 14 luty, 2012  • 

Straż Miejska została powołana zarządzeniem Burmistrza z 12 marca 1991 roku, jako jednostka organizacyjna gminy.

1. Organizacja i stan etatowy straży miejskiej

Funkcjonariusze pracują w systemie dwunastogodzinnym, ciągłym, dwuzmianowym.
I zmiana od 7.00 do 19.00,
II zmiana od 19.00 do 7.00.

Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 14 osób w tym:

 • Komendant:  mgr Andrzej Jakubiak – były policjant. W listopadzie 2017r.  objął stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu,
 • pracownik księgowo - administracyjny - wykształcenie wyższe,
 • oraz 12 strażników pracujących w dwuosobowych patrolach.

Zakres obowiązków

Dodał Administrator 14 luty, 2012  • 

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz regulaminem pracy straż miejska jest formacją umundurowaną utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Terenem działania straży miejskiej w Grójcu jest obszar gminy i miasta Grójec. Funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe.
Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • Ochrona porządku w miejscach publicznych,
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,
 • Egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków odśnieżania oraz utrzymania porządku , czystości i estetycznego wyglądu budynków komunalnych i spółdzielczych, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych oraz nieruchomości wspólnych,
 • Przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu,
 • Podejmowanie działań dla zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich, przestrzegania porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla mieszkańców,
 • Kontrola oznakowania i oświetlenia ulic,
 • Sprawdzanie i egzekwowanie prawidłowości , czytelności oraz estetyki tablic z nazwami ulic oraz numeracji porządkowej posesji.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń oraz funkcjonowania reklam świetlnych.
 • Egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów.
 • Ustalanie właścicieli i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodów.
 • Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk niszczenia zieleni miejskiej , obiektów przyrodniczych , kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczanie wód.
 • Niedopuszczanie do biwakowania w miejscach niedozwolonych.
 • Egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i handlu okrężnego.
 • Przeciwdziałanie i likwidacja handlu w miejscach niedozwolonych.
 • Udział w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne oraz masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego.
 • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia do czasu przybycia właściwych służb.
 • Współuczestnictwo w działaniach zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków zbiorowych, katastrof i innych zagrożeń.
 • Doprowadzenie osób nietrzeźwych do jednostki Policji w celu wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź porządkowi publicznemu, a w inny sposób nie można uniknąć tych zagrożeń.

Udzielanie w uzasadnionych przypadkach asysty pracownikom administracji samorządowej wykonującym czynności służbowe.

Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o:

 • Zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej , energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń.
 • Osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przed – medycznej w zakresie odpowiednim do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym właściwych służb.
 • Przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do kompetencji Straży - organów Policji.
 • Przypadkach samowoli budowlanej – właściwych instytucji.
 • Innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia – właściwych instytucji.
 • Przypadkach bezpańskich psów na terenie gminy i miasta.